[Blueboard] New Arrivals from UST Press @ LS Bookstore: Mga Lagot na Liwanag

Loyola Schools Bookstore [LS] bookstore.ls at ateneo.edu
Thu Oct 20 09:30:06 PHT 2016


Mga Lagot na Liwanag
by Michael M. Coroza

P 160.00

​

"Bago na rin ang panulaan ng lalaki--sa panulat ni Michael M. Coroza. Dito,
inilulunsad sa mga linyang lirikal ang panahon at tagpuan ng sariling
itinatatag sa tabi ng imahen ng dating sinta, ng isang paslit, ng
nagpatiwakal, ng matanda sa bintana, maestro, magnanakaw, o mga minamahal
na alagad ng sining na namayapa na. Gamit ang lampara ng tradisyon na ang
liwanag ay baha-bahaging nilalagot ng bago, inihahabi ni Coroza ang
personal at pilosopikal sa politikal upang mabuo sa tula ang heograpiya ng
ating katutubong kaluluwa. Kaya payapa at buo ang kanyang tinig sa
pagkokorona sa karaniwan at dakila. At minamahal niya at kinukupkop ang
itinutula."

Benilda S. Santos, Ph.D.

-- 
*Loyola Schools Bookstore*
Basement MVP Center for Student Leadership
Katipunan Avenue,
Loyola Heights, 1108
Quezon City

Tel 426-6001 loc 5184 to 5186
Fax 441-0854
Email bookstore.ls at ateneo.edu
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20161019/50ef0e3f/attachment-0001.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 22558006.jpg
Type: application/octet-stream
Size: 13249 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20161019/50ef0e3f/attachment-0001.obj 


More information about the Blueboard mailing list