[Blueboard] New Arrivals from UST Press @ LS Bookstore -Two More Titles of Jim Pascual Agustin

Loyola Schools Bookstore [LS] bookstore.ls at ateneo.edu
Tue Oct 18 14:56:19 PHT 2016


*Sound Before Water*
*by Jim Pascual Agustin*
P 250.00


​

Reading Jim Pascual Agustin's English poems is like treading on ground
littered with watusi firecrackers. Every piece is cramful of surprises, the
rhythmically fragmented lines crackling at every step, without knowing why
they are there, we stumble on, and every step of the way we are startled by
the exploding light, and we are blinded by the many moments of marvel that
the poet has laid out for his readers. The collection invites us to
exclaim, My God, Mr. Agustin, where did you learn to poeticize this way?
Overnight, in my book, you have mounted the stage of Filipino poetry in
English, and on it you stand tall as an artist.
- Bienvenido Lumbera, National Artist for Literature


--------------------------------------------------

*Kalmot ng Pusa sa Tagiliran*
*by Jim Pascual Agustin*

P 300.00*from the back cover*

Ang lalim ng balon ng haraya na iniigiban ni Jim Pascual Agustin para
makabuo siya ng mga tula! Hindi siya nauubusan ng karanasang papaksain, at
sa bawat pagkakataong may tulang nahuhubog ang makata, pinahahanga tayo ng
kabatiran, talinghaga at kaliwanagang ating natutuklasan. Ang pagkatala ng
petsa ng komposisyon at ng rebisyon ay nagpapamalas ng sikhay sa paglikha
na patunay lamang na ang himala ng akdang maningning ni Agustin ay bunga ng
mapanuring diwa ng makata na sa pagbasa ng sariling akda ay kayang
payabungin pang lalo ang tapos nang likha. Naiiba ang daigdig ng Kalmot ng
Pusa sa Tagiliran, kulimlim ito kung itatabi sa Sound Before Water,
nangingibabaw dito ang realidad ng pang-araw-araw na buhay, mulat ang mga
persona ng tula sa lumbay at nakaambang balighong danas ng tao sa ating
bayan. Makabuluhang tambalan ang dalawang koleksiyon sa pagpapakilala sa
naggigitgitang dalawang hati ng buhay-makata ni Agustin.

*Dr. Bienvenido Lumbera*
National Artist for Literature


-- 
*Loyola Schools Bookstore*
Basement MVP Center for Student Leadership
Katipunan Avenue,
Loyola Heights, 1108
Quezon City

Tel 426-6001 loc 5184 to 5186
Fax 441-0854
Email bookstore.ls at ateneo.edu
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20161018/6812b481/attachment-0001.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 18374385.jpg
Type: image/jpeg
Size: 145473 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20161018/6812b481/attachment-0002.jpg 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 18709442.jpg
Type: image/jpeg
Size: 146310 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20161018/6812b481/attachment-0003.jpg 


More information about the Blueboard mailing list