[Blueboard] Pagbati mula sa Student and Administrative Services Cluster

Office of the Assoc. Dean for Student & Admin Services [LS] adsas.ls at ateneo.edu
Mon Dec 12 09:40:50 PHT 2016


Ngayong panahon ng Pasko,

ang dasal namin para sa inyo

ay higit pa sa mga regalo:

pagmamahalang kay init,

pagkapawi ng anumang pasakit,

at masaganang biyaya mula sa langit.


[image: Inline image 1][image: Inline image 1]

Office for Student Services, Office of Guidance and Counselling, Office of
Health Services

Office of Facilities and Sustainability, Office of Management Information
Systems, Loyola Schools Bookstore

at Office of the Associate Dean for Student and Administrative Services

kasama ang mga yunit ng

Campus Events Management, Facilities Planning and Design at Human Resource
Services for Staff and Maintenance
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20161212/8a7086fe/attachment-0001.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: SASC logo (Roanna Aguire).jpg
Type: image/jpeg
Size: 43726 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20161212/8a7086fe/attachment-0001.jpg 


More information about the Blueboard mailing list