[Blueboard] KRITIKAL NA ESPASYO NG KULTURANG POPULAR Paglulunsad ng Aklat

Allan A. De Vera adevera at ateneo.edu
Wed Oct 28 09:40:25 PHT 2015


Isang paanyaya sa paglulunsad ng aklat,

kritikal na Espasyo ng Kulturang Popular

na pinamatnugutan nina

Roland Tolentino at Gary DevillesSa ika-12 ng Nobyembre, 2015.

Ganap na 430 nh

sa Natividad Galang Fajardo Room,

H. Dela Costa Building,

Pamantasang Ateneo de Manila
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20151028/fd4a86af/attachment-0001.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: kritikal na espasyo cover.jpg
Type: image/jpeg
Size: 187476 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20151028/fd4a86af/attachment-0001.jpg 


More information about the Blueboard mailing list