[Blueboard] Mabini Sesquicentennial Exhibit at Rizal Library

Vernon R. Totanes vtotanes at ateneo.edu
Wed Jul 23 08:38:27 PHT 2014


Bilang pag-alala sa ikaw-150 anibersaryo ng kaarawan ni Apolinario Mabini,
ang Dakilang Lumpo, inihahandog ng Baybayin at ng Aklatang Rizal ang Mabini
Exhibit simula Hulyo 23, petsa ng kaniyang kapanganakan, sa unang apat na
palapag ng Aklatang Rizal, Bagong Gusali.


​

Von

=====

Vernon R. Totanes, PhD
Director, Rizal Library
Ateneo de Manila University
Loyola Heights, Quezon City
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20140723/55edb2f0/attachment-0001.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 10394115_10152183031906573_4376076690227773893_n.jpg
Type: image/jpeg
Size: 45647 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20140723/55edb2f0/attachment-0001.jpg 


More information about the Blueboard mailing list