[Blueboard] translation workshop for a TV mini series

mvilches at ateneo.edu mvilches at ateneo.edu
Fri May 13 20:23:19 PHT 2011


Inihahandog ng
ATENEO TALENTS ACADEMY
ang

TalentsWork
(Ikalawang Bahagi)

ISANG WORKSHOP PARA SA PAGSASALIN
kasama ni JERRY RESPETO,
Guro sa Filipino, Paaralan ng Humanidades,
Pamantasang Ateneo de Manila, Tagasalin ng Dula

30 Mayo-3 Hunyo, 2011
Mga Paaralang Loyola, Pamantasang Ateneo de Manila

Sa Pagtataguyod ng
Paaralan ng Humanidades
at Departamento ng Komunikasyon
Pamantasang Ateneo de Manila

ISANG LINGGONG PAGSASALIN SA FILIPINO
Ang isang linggong workshop na ito ng pagsasalin sa Filipino mula sa 
wikang Ingles ay isang kawili-wiling kurso ng aktuwal na pagsasanay at 
pag-aaral ng pagsasalin ng isang teleseryeng tiyak na ipalalabas sa 
telebisyon na pinamagatang VIGAN. Maituturo sa hands-on workshop na 
ito ang:

?	Sistematikong pamamaraan ng pagasalin ng isang pagtatanghal 
pantelebisyon mula Ingles tungong Filipino sa pamamagitan ng 
pagpapamalay sa mga akmang hakbang sa proseso ng isang pagsasalin.

?	Masinop na pagsubaybay sa mga pamamaraan at iba pang posibilidad ng 
pagsasalin sa Filipino ng mga eksena at tagpo sa isang dulang 
pantelebisyon.

?	Masining na pagpapayaman ng wika at diyalogo nang may 
pagsaalang-alang sa mga kaugnay na salik ng isang pagtatanghal gaya ng 
panahon, espasyo, karakter at galaw.

?	Masinop na proseso ng pagsasalin sa Filipino sa pamamagitan ng 
kolaborasyon at malayang pakikipagtalakayan sa mga kapwa tagapagsalin 
mula sa konseptuwalisasyon hanggang sa ebalwasyon ng mga natapos na 
gawa.

?	Kawili-wiling sining ng pagsasalin ng pagtatanghal para sa mga hindi 
pa nakararanas sa larangang ito subalit may malawak ng kabatiran sa 
paggamit ng wikang Filipino.

MGA DETALYE NG WORKSHOP
?	Bukas ang workshop para sa sinumang bihasa sa paggamit ng wikang 
Filipino. Labindalawa (12) lamang ang takdang bilang ng kalahok na 
pipiliin ng mga tagapagtaguyod ng workshop batay sa isinumiteng 
aplikasyon.

?	Magaganap ang workshop mula sa ika-30 ng Mayo hanggang sa ika-3 ng 
Hunyo, 2011, ala una hanggang alas singko ng hapon sa AILAP Room ng 
Kagawaran ng Filipino, Gusali ng Dela Costa, Pamantasang Ateneo de 
Manila.

?	Dalawang libo?t limang daang piso (2,500) ang butaw para sa mga 
kalahok. May matatanggap na mga babasahin at iba pang materyales ang 
mga tagasalin. Makatatanggap ng sertipikong pagdalo sa huling araw ng 
workshop ang mga kalahok na makapagtatapos ng kurso.

?	Maaaring ipasa ang aplikasyon via e-mail (humani at admu.edu.ph) o 
koreo (The Dean, School of Humanities, Dela Costa Building, Ateneo de 
Manila University, Loyola Heights, Quezon City) hanggang sa ika-23 ng 
Mayo, 2011. Makatatanggap ng sulat ng pagsang-ayon ang 12 mapalad na 
kalahok via e-mail sa ika-27 ng Mayo, 2011. Sagutan ang aplikasyon at 
ipasa ito sa alinmang nabanggit na address.


APLIKASYON

TALENTSWORK
(Isang Workshop Para sa Pagsasalin)
30 Mayo - 3 Hunyo, 2011


SaPagtataguyodng
The Ateneo Talent Academy
(Paaralan ng Humanidades
at Departamento ng Komunikasyon
Pamantasang Ateneo de Manila)


Pangalan:	_________________________

Tirahan: _______________________________________________

Telepono: ____________		E-mail address: ______________
Edad: ________________		Kasarian: Lalake___ Babae____

Eskwelahan: ________________	Okupasyon: _________________

Mga Kaugnay na Karanasan sa Pagsulat sa Wikang Filipino:(Tatlo lamang).


MARIA LUZ C. VILCHES, Ph.D.
Associate Professor
Dean, School of Humanities
Loyola Schools, Ateneo de Manila University
Loyola Heights 1108, Quezon City, Philippines
Telephone (632) 4266001, Ext. 5300, 5301
Telephone & Fax (632)4261042
http://www.ateneo.edu/soh

"Hope is the thing with feathers
 That perches in the soul,
 And sings the tune without the words,
 And never stops at all."
      -Emily Dickinson

===================================================================More information about the Blueboard mailing list