[Blueboard] Invitation to Prayer Vigil for Our Nation

Simbahang Lingkod ng Bayan slb at admu.edu.ph
Thu Jul 21 11:51:34 PHT 2005


*THE JESUIT SCHOLASTICS OF LOYOLA HOUSE OF STUDIES
with
SIMBAHANG LINGKOD NG BAYAN* 

*Invite all to a *

*Prayer Vigil for Our Nation *

*Friday 22 July 2005**
Church of the Gesu *

*5 p.m CALL TO PRAYER*

*6 p.m CELEBRATION OF THE HOLY EUCHARIST* 

after the mass, we shall have a procession to Katipunan where we shall 
light candles for our nation 

*MANALANGIN * MANINDIGAN * MAKIALAM
IPAGLABAN ANG KATOTOHANAN!
*

*_IPAGLABAN ANG KATOTOHANAN_*

*MANALANGIN*

Sa gitna ng iba't ibang pagsubok na hinaharap nating lahat, hinihikayat 
namin ang Sambayanan na _manalig sa kapangyarihan at bisa ng 
panalangin_. Maging ang Tagapagligtas nanalangin ng lalong mataimtim sa 
oras ng Kanyang paghihirap. Ipinayo rin sa atin ni /Jeremias/ na 
*manalangin tayo ng buong puso at kaluluwa. *

Kaya't sa biyaya at mahabaging awa ng Ama, pagsama-samahin natin ang 
ating puwersa bilang isang Bayan ng Diyos at magsumamo na iahon tayo sa 
ating kinasasadlakan. _Dalhin nawa tayo ng Kanyang grasya sa tamang 
landas nang maangkin natin ang hinahangad na _*_kaginhawaan ng lahat_*_ 
*lalo na ng mga maralita nating kapatid* at di lang ng iilang Pilipino._

      Si Hesus na Siyang *DAAN, KATOTOHANAN* at* BUHAY* ang ating 
Pag-asa.

*MANINDIGAN*

Magbunga nawa ang ating panalangin sa isang paninindigan *ayon sa 
Mabuting Balita* tulad ng payo ng /Kalipunan ng mga Katolikong Obispo sa 
Pilipinas/. 

  * Sa diwa ng batas ng moralidad, hinihingi sa bawat isa ang
   pagpapasya matapos ang mapangilatis na pagninilay. 
  * Hindi maaring isantabi ang nakahain na krisis. 
  * *Kalupitan sa Inang Bayan ang pagsasawalang kibo at pangingimi sa
   gitna ng daluyong humahagupit sa ating lahat!*
  * Huwag nating kalimutan na ang kinabukasan natin at ang mga susunod
   pa na henerasyon ang nakataya sa tunggalian ng mga mabuti at masama.

      Isabuhay natin ang ating mga prinsipyo na makabubuti sa 
bawat isa. Bigyan natin ng saysay ang ating mga pinapahalagahan bilang 
paggalang sa ating mga pagkatao. Isaalang-alang natin ang hindi 
mabilang na bayaning nagtaya ng kanilang mga buhay. *_Galangin natin 
ang ating kasaysayan at tumugon sa kanyang hamon na manindigan. _*

* MAKIALAM *

Ang matapang na pagkatig ang magdadala sa atin sa punto ng 
pakikisangkot. *Kailangang kumilos kundi maaring lumaganap ang sigalot 
na maaring kumitil sa anumang natitirang hininga ng ating kasarinlan.* 
Hindi nalilimita ang pagsulong ng paninindigan sa pagtungo sa 
lansangan. Iba't iba ang taktika ng mga malisyosong elemento kaya't 
kinakailangang higitan pa natin ito.

  * Maging matalas sa pag-alam ng tunay sa bantog ngunit huwad at
   mapalinlang. 
  * Ipalaganap ang kilusang pagmumulat ng kamalayan ng bawat Pilipino. 
  * *Tutulan ang mga mapagsamantalang grupo na may makasariling adhikain!*

Anumang tugon ang ating masusing pinag-aaralan, sundin natin ang 
panawagan ng karamihan ukol sa *paggalang sa ating **Saligang Batas at 
mga batas ng bayan.*  

Higit sa lahat, *_maging mapagbantay at hingin ang katarungan_* tulad ng 
tawag ng mga Obispo:

      /"Higit sa paghingi ng tawad, *_nararapat na may 
pananagutan_*, sapagkat kasama ng pagpapatawad ang katarungan. Upang 
mapanumbalik ang pagtitiwala, kinakailangan ng masusi, mapagkakatiwalaan 
at malayang proseso ng pagsuri na siyang magpapatunay sa katotohanan ng 
mga tinatawag na Garcillano tapes, patunayan ang anumang maaring 
pagtataksil sa tiwala ng bayan, *_at ibigay ang nararapat na kaparusahan 
sa sinumang matagpuang may sala_*. Parusa din ang nararapat na ipataw 
sa mga matatagpuang may sala ng katiwalian at illegal na gawain, tulad 
ng jueteng at wire-tapping. Kasama sa pananagutang moral *_ang lubusang 
pagpapanibago ng iba't ibang ahensya ng gobyerno_* upang ang mga ito ay 
*_lalong makatugon sa pangangailangan ng integridad at ng mga 
pangangailangan ng mahihirap."_*/

*IPAGLABAN ANG KATOTOHANAN!*

*MANALANGIN    MANINDIGAN     MAKIALAM*

*Simbahang Lingkod ng Bayan (SLB) * Loyola House of Studies, Ateneo de 
Manila University*

** 4266101 loc 3440 * Telefax 426-5968 * slb at admu.edu.ph*

 

 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20050721/85ab36a9/attachment.html 


More information about the Blueboard mailing list