[Blueboard] CBCP Statement Tagalog Version

Simbahang Lingkod ng Bayan slb at admu.edu.ph
Tue Jul 19 17:31:44 PHT 2005


*CBCP STATEMENT TAGALOG VERSION
*

*
ANG PAGPAPANUMBALIK NG PAGTITIWALA:
ISANG PANAWAGAN PARA SA PAGPAPAHALAGANG MORAL
SA PULITIKA SA PILIPINAS*

 

*Ang Kasalukuyang Kalagayang Pastoral*

  1. Bilang isang bayan tila baga tayo'y napaaanod sa ibat't ibang
   anyo at sunod sunod na krisis. Maraming tagasuri ang nagsasabi na
   ang mga krisis na ito ay pinalalala ng ilang mga pag-uugaling may
   kabutihan subali't maaaring magamit sa masama, tulad ng palakasan,
   pakikisama, utang na loob, at ang pagiging makapamilya. Bilang
   inyong mga Obispo matagal na naming ipinapaalala na ang mga krisis
   na pinagdaraan natin ay isang suliraning moral - ang kakulangan ng
   moralidad sa personal na buhay, sa ating mga ugnayan, at sa mga
   sistema o istrukturang panlipunan. 

  2. Ngayon, muli tayong nahaharap sa isang napakalaking suliranin na
   nagiging sanhi ng pagkakahati-hati ng ating bayan at nagtutulak sa
   kanila sa iba't ibang mga pagpapasya mula sa makakanan hanggang
   makakaliwang pagkiling. Sa ganitong lumalalang kalagayan, may mga
   iba't ibang grupo na ibig samantalahin ang bawat isa, gamitin ang
   mga pagkakataon para sa kanilang makasariling hangarin at
   naghahasik ng pagkalito sa ating bayan, minsan nagpapahayag ng
   haka-haka at pag-aalinlangan na animo'y mga katotohanan na, na ang
   nais lamang ay mang-agaw ng kapangyarihan.

  3. Sa gitna ng mga krisis na ito ay ang suliraning moralidad, lalo na
   ang usapin ng pagtitiwala. Hindi nagtitiwala ang ating bayan sa
   mga institusyong pang-ekonomiya dahil ito'y naglalagay lamang sa
   kanila sa ilalim ng kalupitan ng mga kapangyarihan ng
   pangangalakal na dahil sa kawalan ng moralidad ay lalo lamang
   nagdidiin sa ating mga kababayan sa mapanupil at di makataong
   kahirapan. Hindi rin pinagtitiwalaan ng bayan ang isa sa ating
   mahalagang institusyon - ang ating pampulitikang sistema. Hindi
   lang naman ngayon dumating ang kakulangan sa pagtitiwalang ito.
   Bagamat ang bayan ay nakikilahok sa mga gawaing pulitikal, matagal
   na ring nagpapahayag ang bayan ng pag-aalinlangan sa mga taong
   gumagalaw sa pulitika, sa mga gawain at pamamaraang pampulitika.
   Madalas na ang halalan ay pinaniniwalaang may bahid ng pandaraya
   at hindi bunga ng katapatan. Ang mga pagdinig sa Kongreso at
   Senado ay kadalasang nauuwi lamang sa katanungan ng pamamaraan at
   nagsisilbi para sa mga partidong pampulitikal. Kailan man hindi
   mabungang natutugunan ng pulitika ang mga pangangailangan ng mga
   mahihirap at isinasa-isang tabi ng lipunan. 

  4. Ang usapin ng pagtitiwala sa mga pambayang sistema (istruktura) ay
   lalong napalala sa pagbibitiw ng ilang mahahalagang miyembro ng
   Gabinete, ang pagsasanib ng ilang partido pulitikal at ang
   pagbubuo ng mga bagong pwersa. Sa gitna ng ganitong mga pagsasanib
   ng mga partidong politikal, pinupuri namin ang malinaw na
   paninindigan ng ating militar at pulisya na nagpahayag ng kanilang
   katapatan sa ating Saligang Batas, na humahadlang sa kanilang
   pakikilahok at pagkatig sa mga partido.

  5. Gayon din naman, iba't ibang paninindigan ang naipahayag ng mga
   tagapagturo, mga mangangalakal, mga propesyonal at mga tao kaugnay
   sa Pangulong Macapagal Arroyo. Ang ilan ay may ibig ng isang
   /Truth Commission/. Ang iba naman ay ibig ng /impeachment/. Ang
   iba ay nagnanais ng pamamaraan ng Saligang Batas at ang iba naman
   ay para sa pamamaraang labas sa Saligang Batas. Ngunit, sa isang
   banda, mayroon din naman mga pagpapahayag ng pagtangkilik para sa
   pinuno ng bayan mula sa iba't ibang panig ng lipunan.

  6. Ngayon, tinatanong namin an gaming sarili, "Bilang inyong mga
   Obispo ano ang maaari naming maialay sa aming kawan?" "Maaari ba
   kaming maglatag ng paglilinaw at patnubay sa gitna ng nakalilitong
   kalagayang ito?" Ang tugon namin ay maaari lamang manggaling sa
   katotohanan kung sino kami. Hindi kami mga pulitiko na kailangang
   maghain ng isang pampulitikong balangkas upang lutasin ang isang
   pampulitikong suliranin.. Ngunit kami'y mga Obispo na tinawag ng
   Panginoon upang pastulan ang kawan sa liwanag ng pananampalataya.
   Kaisa ng Santo Papa Benito XVI, hindi namin kinakatigan "ang
   panghihimasok sa pulitika ng mga namumuno sa Simbahan." Ngunit
   kailangan din naman naming suriin ang mga gawaing pantao, tulad ng
   ekonomiya at pulitika, sa aspeto ng moralidad at pangrelihiyon, sa
   pananaw ng Mabuting Balita ni Jesus at ng Paghahari ng Diyos.
   Kinakailangan naming maghain ng gabay pang-moralidad at ayon sa
   pananampalataya para sa aming kawan. Ito nga ang aming maiaalay sa
   ganitong katayuan ng krisis. Kung hindi namin ito magagawa ay
   magtataksil kami sa aming tungkulin.

*Ang Aming Tungkuling Pastoral at ang aming Paniningdigan*

  7. Sa gitna ng masalimuot at magkakasalungat na pananaw at
   paninindigan, ang aming tungkulin ay hindi upang ituro ang isang
   pagpapasyang pulitikal o isang bungkos ng mga pagpapasya bilang
   natatanging pasyang naaayon sa Mabuting Balita, lalo't higit kung
   ang isang pasya ay nakaugat lamang sa haka-haka at mapabubulaanan
   ang pinangalinagan. *Sa ganitong katayuan naniniwala kami na
   walang iisa lamang na konkretong paraan para kay Presidente
   Macapagal Arroyo na maaaring sabihing hinihingi ng Mabuting
   Balita. Kaya, sa diwa ng kababaang loob at pagiging makatotohanan,
   ipinapahayag namin ang pagpapasyang bunga ng aming sama-samang
   pananalangin at pagsusuri na hindi namin hinihingi ang pagbibitiw
   ng Pangulo. Ngunit hindi rin naman niya dapat baliwalain ang mga
   tawag ng iba para sa kanyang pagbibitiw. Sapagkat kinikilala namin
   na ang mga di-marahas na panawagan para sa kanyang pagbibitiw, ang
   panawagan para sa isang /Truth Commission/ at ang pagsampa ng
   /impeachment case/ ay mga hakbang na hindi salungat sa Mabuting
   Balita.*

  8. *Sa lahat ng ito ay pinapaalala natin sa ating sarili na ang
   matuwid na ayos ng pulitika at moralidad ay mainam na maisusulong
   sa kasalukuyang mga pangyayari sa pamamagitan ng malinaw at
   matapang na pagkatig sa pamamaraan ng Saligang Batas na nagmumula
   sa mga pinahahalagahang moral at sa Natural Law. Kaya nananawagan
   kami sa bayan, lalo na sa ating mga kinatawan at mga namumuno, na
   suriin ang kanilang pagpapasya hindi lamang ayon sa kanilang mga
   panig sa pulitika kundi sa liwanag din ng itinuturo ng Mabuting
   Balita ng katotohanan, katarungan, at ang kabutihan ng lahat.
   Hinihimok namin ang lahat sa aming mga parokya at mga pamayanan,
   mga samahan at mga /movements/, ang mga Munting Sambayanang
   Kristiyano na magsama-sama upang manalangin, umunawa, magpasya at
   kumilos upang sa kinalaunan ang kalooban ng Diyos ang maghari sa
   kaayusang pulitika. Ang mga taong may mabubuting kalooban at
   kredibilidad mula sa iba't ibang paninindigang pulitikal ay
   kinakailangan magsama-sama at magbahaginan upang matulungan ang
   bansa sa kasalukuyang pagkakasadlak.* Naniniwala kami kaisa ng
   Santo Papa Benito XVI na sa pamamagitan ng panalangin ang bayang
   Filipino at ang kanyang mga kinatawan at namumunong pulitikal, sa
   liwanag ng mga alituntuning moral, ay maaaring makarating sa
   pagpapasya para sa kabutihan ng lahat, hindi lamang ayon sa mga
   pampulitikang kaganapan bagkus higit sa lahat ay naaayon sa mga
   batas ng moralidad.

  9. Pagkatapos natin mailahad ito ay ibig din naming isailalim ang
   ilang mga kalagayan sa isang pagsasaliksik na moral upang akayin
   ang bayan sa higit na malalim na pagsusuring moral.

*Pagpapanumbalik ng Pagpapahalagang Moral*

10.   Hinggil sa moral na pananagot: "Ang kapangyarihang pulitikal 
ay mananagot sa mga tao. Ang mga namumuno ay may tungkuling managot sa 
kanilang mga pinamumunuan." (Compendium of the Social Doctrine of the 
Church, 408). Ang ating Pangulong Macapagal-Arroyo ay umamin at humingi 
ng tawad dahil sa "pagkukulang sa wastong paghuhusga" sa pagtawag sa 
isang opisyal ng COMELEC. Dahil sa pag-aming ito, lalong gumuho ang 
tiwala ng mga tao sa pinaghihinalaan nang sistema ng halalan at 
nagbigay-daan sa higit pang pagdududa sa integridad ng halalan. Higit sa 
paghingi ng tawad, nararapat na may pananagutan, sapagkat kasama ng 
pagpapatawad ang katarungan. Upang mapanumbalik ang pagtitiwala, 
kinakailangan ng masusi, mapagkakatiwalaan at malayang proseso ng 
pagsusuri na siyang magpapatunay sa katotohanan ng mga tinatawag na 
Garcillano tapes, patunayan ang anumang maaaring pagtataksil sa tiwala 
ng bayan, at ibigay ang nararapat na kaparusahan sa sinumang matagpuang 
may sala. Parusa din ang nararapat ipataw sa mga matatagpuang may sala 
ng katiwalian at ilegal na gawain, tulad ng /jueteng/ at 
/wire-tapping/. Kasama sa pananagutang moral ang lubusang 
 pagpapanibago ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang ang mga ito ay 
lalong makatugon sa pangangailangan ng integridad at ng mga 
pangngailangan ng mahihirap.

 

11.  Hinggil sa kilos na naaayon sa Saligang Batas: Sa panahong ito ng 
krisis, marami ang humihingi ng pamamaraang hindi sang-ayon sa Saligang 
Batas. Itinatampok ng Saligang Batas ang mga pagpapahalagang tulad ng 
karangalan ng tao, ang kabutihan ng karamihan, kalayaan, pamamayani ng 
batas at ang takdang pamamaraan. Batay sa mga ito, hindi namin 
tinatanggap ang anumang madaliang pagsasaayos na kumikiling lamang sa 
mga makasariling hangarin sa pulitika at hindi sa ikabubuti ng marami. 
Iwinawaksi namin ang anumang pakikipagsapalanan ng mga grupong ang nais 
ay samantalahin ang nanganganib na sitwasyon ng ating bayan upang 
magdulot ng pagkalito at gulo at nakawin ang kapangyarihang mamuno sa 
pamamagitan ng mga paraang laban sa Saligang Batas. Hindi namin 
sinasang-ayunan ang pagtawag ng mga /juntas/ o konsehong 
rebolusyonaryo. Ang mga namumuno sa pulitika ang dapat manguna sa 
pagtalima at matapat na pagpapatupad ng Saligang Batas. Ang tugon ay 
dapat nating hanapin sa balangkas ng Saligang Batas at mga batas ng 
bayan upang maiwasan ang mga kaguluhan, ang unti-unting paghina ng 
sistemang pulitikal, at ang higit pang kapahamakan sa hinaharap.

12. Hinggil sa Pamamaraang Mapayapa - Itinuturo ni Papa Pablo VI na ang 
marahas na solusyon ay nagdudulot ng higit pang kawalan ng katarungan, 
nakararagdag sa kaguluhan at naghahatid ng lalo pang sakuna (/Populorum 
Progressio/, 31). Sa panahong ito, mayroon pa ring mga nagmumula sa 
iba't ibang panig na pulitkal at panlipunan na ang tanging nais ay 
karahasan para sa kanilang sariling kapakinabangan. Hindi namin 
tinatanggap ang anumang paggamit ng pwersa at karahasan upang maging 
solusyon sa ating mga problema. Ito ay hindi naaayon sa ebanghelyo, 
sapagkat batid natin na sa Mabuting Balita si Jesus na ating Panginoon 
ay nagturo ng pag-ibig at daan ng kapayapaan.

13.  Hinggil sa Mabisang Pamumuno: "Upang makamit ang kabutihan ng 
nakararami, kinakailangan din na ang kapangyarihan sa pamumuno ay mabisa 
sa pagkakamit ng nararapat na mithiin." (/Pacem in Terris/). Bukok sa 
kakayahang mamuno, ang personal na integridad ay isa sa mga mahahalagang 
katangian ng isang pinuno. Ang hindi mabisang pamumuno ay maaaring 
nag-uugat sa kakulangang ng personal na integridad o kakulangan ng 
kakayahang mamuno. Maaari din naman itong maging bunga ng 
pagsasama-sama ng iba't ibang dahilan na nagpapaguho ng tiwala at 
kredibilidad, gayun din ng mabisang pamumuno. Sa ating katatayuan 
ngayon, kinikilala namin na maraming maaaring pagbalingan ng sisi, 
maging tayong lahat. Datapwat hinihingi namin mula sa Pangulo na 
suriing niyang mabuti ang kanyang sarili kung gaano kalaki ang kanyang 
naging bahagi sa pagguho ng mabisang pamumuno at kung ang pagguho ay 
napakatindi na hindi na maaaring mapanumbalik pa. Sa kanyang puso, 
kailangan siyang gumawa ng nararapat na desisyon para sa kapakanan ng 
bansa. Maging tayong lahat ay dapat ding gumawa ng gayon. Tunay na ang 
pagsusuri sa larangan ng moralidad ay napakahirap sapagkat ito ay hindi 
nakabatay sa mga kinikilingan at sinasamahan sa pulitika kundi sa mga 
batayang moral.

*Pangwakas*

14.  Minamahal na Bayan ng Diyos, kalungkutan at pagkaligalig ang 
aming nadama noong kaming mga Obispo ay nagtipon upang pag-aralan ang 
maraming aspeto ng krisis na ating pinagdaraanan. Ang harapin ang mga 
takot at kawalan ng pag-asa na siyang laging karanasan ng mga mahihirap 
nating kapatid ay nagpapamulat na tayo bilang Simbahan ay nakibahagi din 
sa pamamagitan ng ating kapabayaan, pagkiling at pagkamaka-sarili.

15.   Upang tumugon sa katatayuang pastoral na ito, itinatalaga namin 
ang aming sarili sa mas mabisang pagpapahayag ng Salita ng Diyos sa 
salita at gawa upang ang mga pagpapahalagang moral ang maging lakas na 
namamayani sa buhay ng tao sa ekonomiya, pulitika at kultura. 
Itinatalaga namin ang aming sarili sa paghuhubog ng mga taong may 
angking kakayahan at integridad at biniyayaang maging mabisang 
tagapamuno sa larangan ng ekonomiya at pulitika. Taglay ang Mabuting 
Balita ng katotohanan, katarungan, kapayapaan at pag-ibig sa kanilang 
puso, sila nawa ay maging tagapaghatid ng pagbabago sa ating bansa.

16.   Sa taong ito ng Eukaristiya, ipinapaalala sa atin ang walang 
maliw, mapagmahal at nagbibigay-lunas na pananatili ng ating Panginoong 
Jesus sa ating piling. Sa biyaya at awa ng Diyos at sa maka-inang 
pagkalinga ng Mahal na Birheng Maria, ipinapanalangin namin na nawa ang 
marubdob na paghahangad sa pag-asa ang mamayani sa gitna ng madilim na 
bahaging ito ng ating kasaysayan. Tatayo tayong matatag mula sa krisis 
na ito. Babangon tayo taglay ang higit na integridad. Magiging saksi 
tayo sa kapangyarihan ng biyaya ng Diyos na siyang magpapanibago sa atin 
upang maging bansang marangal, Simbahang banal, nagkakaisang sambayanan.

SA NGALAN NG KALIPUNAN NG MGA KATOLIKONG OBISPO SA PILIPINAS:   

* *

*(SGD) + FERNANDO R. CAPALLA, D.D.*

*      *Pangulo

      Arsobispo ng Davao

      10 July 2005

* *

* *

* *

* *

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20050719/9909b9b1/attachment.html 


More information about the Blueboard mailing list