[Blueboard] Please Post: AdMU Tricycle Guidelines (As agreed with LH & LP TODA)

Angelo Atadero anjatadero at hotpop.com
Fri Apr 15 22:40:59 PHT 2005


Tricycle Guidelines

Mga Alituntuning Pang-traysikel

 


Violations . Mga Paglabag

Sanctions . Mga Kaukulang Parusa


rejecting or choosing passengers

pagtanggi o pamimili ng pasahero

 

 

 

First Offense /Unang Paglabag:

 

one week suspension from entering the campus

suspendido ng isang linggo sa pagpasok sa kampus

 

Second Offense/Ikalawang Paglabag:

 

one month suspension from entering the campus

suspendido ng isang buwan sa pagpasok sa kampus

 

Third Offense/ Ikatlong Paglabag:

 

perpetual suspension from entering the campus

hindi na pahihintulutang makapasok sa kampus kahit kalian


careless driving or over-speeding (faster than 40 KPH) inside the campus

hindi maingat na pagmamaneho o higit sa itinakdang bilis (40 KPH) sa
loob ng kampus


lack of respect for passengers

kawalan ng paggalang sa mga pasahero


sticker is improperly displayed on windshield

hindi nakadikit nang maayos ang sticker sa windshield


driver is wearing incorrect uniform

hindi nakausot ang driver ng tamang uniporme


illegal halting of vehicles

ilegal na paghimpil ng sasakyan


tricycles rates are not displayed

hindi nakapaskil ang taripa


overpricing

sobrang singil ng pamasahe


loading of more than three passengers

pagsakay ng higit sa tatlong pasahero


making illegal u-turns

pagdaan sa mga maling u-turn 


driver is under the influence of alcohol or drugs

kung ang driver ay nasa ilalim ng impluwensiya ng alak o droga

perpetual suspension from entering the campus

hindi na pahihintulutang makapasok sa kampus kahit kailan


.          Report any abuse or improper conduct to 0917-7962935,
trike_concerns at yahoo.com, ADSA, UPPA, or the Sanggunian Concern Center.
Include the tricycle's body number, color, and the time and date of the
incident in your report.

.          Isumbong ang anumang pang-aaubso o hindi kaaya-ayang pagkilos
sa 0917-7962935, trike_concerns at yahoo.com, ADSA, UPPA, o Sanggunian
Concern Center. Isama sa pagsumbong ang body number, kulay, oras, at
araw ng insidente.


 

A Project of the Sanggunian ng mga Mag-aaral ng Pamantasang Ateneo de
Manila 2006

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20050415/dbb1e673/attachment.html 


More information about the Blueboard mailing list