[Blueboard] e-conference

Ampie dela Cruz adelacruz at ateneo.edu
Wed Mar 31 16:29:00 PHT 2004


	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 e-conference (www.ehealth.ph) sa paksang
"KILATISIN  ang  mga  pangKALUSUGANG 
PANGAKO ng  mga KANDIDATO"
 
Inilulunsad ng
Institute of Philippine Culture, Ateneo de Manila University

Sa pakikipagtulungan ng

People-Managed  Health  Working  Group  ng  e-health
Philippine Council for Health Research and Development
Department of Science and Technology
 
Ang econference ay gaganapin sa 28 - 30 April 2004 
sa http://www.ehealth.ph/

Ang poll para sa health agenda at pre-conference discussions ay magsisimula na sa 12 April 2004

Maari din kayong magpadala ng tanong o opinyon sa (0920) 654-0726. I-text lang ang inyong tanong o opinyon at pangalan.
 
 
 Ang lahat ay inaanyayahang makilahok sa econference! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

	
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20040331/bca8092e/attachment.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/gif
Size: 667 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20040331/bca8092e/attachment.gif 


More information about the Blueboard mailing list