[Blueboard] Prayer Power

L/S Campus Ministry Office ls_cmo at admu.edu.ph
Tue Mar 2 08:11:36 PHT 2004


Let us continue to pray for our people and our nation
as we face another crucial moment in our history as a nation,
with the coming National Elections in May.

There will be a 30-minute 
Silent Adoration
to be offered for this intention,
every Thursday, 
after the 655 AM Mass 
at the College Chapel,
starting March 4. 

Everyone is invited.

--------
PANALANGIN PARA SA HALALAN NG 2004

Amang makapangyarihan,
kaming iyong mga anak
ay dumudulog sa iyo
sa panahong ito ng kalituha't agam-agam;
dalangin nami'y punuin mo kami
ng pag-asa para sa aming bansa.

Habang papalapit ang pambansang halalan, hinihiling namin:

Gisingin mo ang aming budhi
nang kami'y makapagbagong-loob
at ang aming kilos at salita,
bilang kandidato o botante,
ay maituon sa ikabubuti ng lahat
at hindi sa kapakanan
ng aming sarili o pamilya.

Pakilusin mo ang aming isip at guniguni
nang makatagpo kami ng mas mabisang paraan
ng pagtiyak ng malinis, tapat at maayos na halalan.

Pukawin mo ang aming mga puso
nang maitulak kaming kumilos 
para sa ikabubuti ng lahat
at sa ikadarakila ng iyong pangalan.

Tatagan mo ang aming loob
nang mabata namin ang hirap na susuungin.
At biyayaan mo ang lahat ng aming kilos at pagpapakasakit
ng kapayapaan, kasaganaan, at kabanalan sa aming bansa.

Hinihiling namin ang lahat ng ito, mahal naming Ama,
sa pamamagitan ni Kristong iyong Anak,
na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo
isang Diyos, magpakailanman at magpasawalang-hanggan.
Amen.

-- 

*******************************************************************************

For inquiries, comments or suggestions kindly contact:


            L/S CAMPUS MINISTRY OFFICE
            First Floor, Kostka Hall
               Loyola Schools
            Ateneo de Manila University

		    Tel Number: 426-6001 loc 5160-61
		    Fax Number: 426-6088
				  ATTN: L/S Campus Ministry Office
            E-mail: ls_cmo at admu.edu.ph

*******************************************************************************

More information about the Blueboard mailing list