[Blueboard] (no subject)

Roberto Aguilar Jr. bertagz at admu.edu.ph
Tue Jul 9 17:06:23 PHT 2002


Dalawang bahay sa may Commonwealth ang naapektuhan ng landslide, 12 barangay 
na binubuo ng 450 na pamilya (tinatayang 2,000 katao) karamihan dito ay 
mula sa Brgy. Tatalon sa Quezon City ay naapektuhan ng walang humpay na 
pag-buhos ng ulan mula pa ng Biyernes.

Dahil dito, ang  Sangguniang ng Mag-aaral, Cervini-Eliazo Resident 
Students Association (CERSA) at ang Tanggapan ng Social Concern and
Involvement (OSCI) ngayon ay tumatanggap ng inyong mga tulong/donasyon 
para sa mga nabanggit na lugar.  

Mga pangunahing pangagailangan ay:

- gatas ng bata (infant milk)
- diapers
- used clothing
- bottled water
- rice; canned goods, noodles
- mats/blankets
- medicines  

Maari kaming tawagan sa mga sumusonod na numero:

CERSA  - 426-6001 loc 5903
Sanggu - 426-6001 loc 5076
OSCI   - 426-6001 locs 5090-5091; direct line 426-1017

Maraming salamat po!!!

 More information about the Blueboard mailing list