[Blueboard] Virtual Conference Announcement: Ang Game ng Gamot sa Pilipinas.

Jason Mabait jabacan at admu.edu.ph
Tue Jul 2 22:54:06 PHT 2002


For Posting!

“Ang Game ng Gamot sa Pilipinas”

Komperensiya sa internet na gaganapin sa http://www.ipc-ateneo.org.ph

sa ika 1-5 ng Hulyo 2002

 


A Virtual Conference on the Philippine Campaign for Safe and Affordable Drugs

 

Session 1. “The Price Fix: Paano Kung Hindi Ko Mabili ang Gamot?”

(http://www.ipc-ateneo.org.ph/news/?aid=32)Tatalakayin sa sesyong ito ang mga magkakaugnay na dahilan sa pagpresyo ng gamot at ang epekto nito sa kakayahan ng mamayang bumili ng gamot. Tuntunin ang paggalaw ng mga gamot mula sa pagawaan hanggang sa makarating ito sa taong bibili o bumili nito.


 

Session 2. “To Drink or not to Drink: Bakit ko Kailangang Uminom ng Gamot?”

(http://www.ipc-ateneo.org.ph/news/?aid=25)Sa sesyong ito magkakaroon ng bahagian ukol sa mga salik at impluwensiya sa indibidual na    desisyong uminom o hindi ng gamot. Madalas ay nahaharap tayo sa katanungang ito kung may “dinaramdam” tayo o kaya’y na-diagnose tayo na may sakit.
 


Session 3: “Side Effects sa Dulo ng Walang Hanggang Katanungan kung Epektibo ang Gamot?”

(http://www.ipc-ateneo.org.ph/news/?aid=24)Ang mga katanungan at ilang kasagutan sa kung hanggang saan makakatulong ang mga gamot sa kalusugan ay tatalakayin sa sesyong ito. Ang mga “intended” effects at “side effects” ng mga gamot ay matatalakay din sa konteksto ng pagtugon ating katawan sa mga sakit at iba’t ibang uri ng panggagamot.


   
   
 A Parallel International Virtual Conference to be hosted at: http://www.asiarph.net


"Cut the Cost, Cut the Pain: The Social Cost of Drug (Over) Pricing in Developing Countries"
       
   

 

 

          
          Mangyaring magpadala ng email sa ipc at admu.edu.ph kung nais lumahok sa komperensiya.
          Ipadala ang inyong pangalan, organisasyong kinabibilangan, at email address upang mapadalhan 
          namin kayo ng karagdagang impormasyon ukol sa komperensiya.
   
   
 Ang komperensiya ay inilunsad ng:

 

Institute of Philippine Culture, Ateneo de Manila University

Cut the Cost, Cut the Pain Network (3CPNet)

Oxfam-Great Britain

       
   
 

 

 


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20020702/be8a744e/attachment.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/gif
Size: 13201 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20020702/be8a744e/attachment.gif 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/gif
Size: 115 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20020702/be8a744e/attachment-0001.gif 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/gif
Size: 115 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20020702/be8a744e/attachment-0002.gif 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Game ng Gamot3.doc
Type: application/msword
Size: 298496 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20020702/be8a744e/attachment.doc 


More information about the Blueboard mailing list